waterschappen

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Drenthe

Drenthe

Stoomgemaal Winschoten in het ruime landschap.

Flevoland

Waterschap of Hoogheemraadschap

Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio in Nederland tot taak heeft de waterhuishouding te regelen. Ook wordt de term waterschap gebruikt om de regio aan te duiden waarover die instantie gaat. Het gebied wordt niet bepaald door gemeente- of provinciegrenzen, maar door stroomgebieden in een bepaalde regio. Als een waterschap aan zee ligt, wordt dit met name in Holland een hoogheemraadschap genoemd. Op dit moment zijn er 27 waterschappen in Nederland. Waterschappen behoren tot de oudste instituties van het Nederlandse staatsbestel. Zij vormen letterlijk de basis van het poldermodel: van oudsher hebben waterschappen de taak namens de bewoners van een bepaald gebied de waterhuishouding te regelen. In polders is dat in eerste instantie de zorg voor de waterstand. Weliswaar hebben gemalen vrijwel overal de taak van de windmolen overgenomen, maar nog altijd blijft het land niet vanzelf droog. Het buiten houden van het water is van oudsher een algemeen belang, waarbij polderbewoners genoodzaakt waren samen te werken. Uit die noodzakelijke samenwerking zijn de waterschappen ontstaan. Zij nemen ook in de Nederlandse rechtsgeschiedenis een bijzondere plaats in.

Specifieke Links...

Functie van Dijkgraaf

De dijkgraaf is de benaming voor de voorzitter van een waterschap. Een dijkgraaf is vergelijkbaar met de functie van burgemeester. Een dijkgraaf is voorzitter van zowel het algemeen als het dagelijks bestuur van een waterschap. Het dagelijks bestuur van een waterschap wordt college van dijkgraaf en heemraden genoemd. Een dijkgraaf wordt benoemd door de Kroon voor een periode van zes jaar. Bij waterschappen die geen dijken in beheer hebben, zoals bijvoorbeeld waterschap De Dommel en waterschap Regge en Dinkel, heet deze functie watergraaf. Andere waterschappen, zoals waterschap Blija Buitendijks in de gemeente Ferwerderadeel, noemen de functie simpelweg voorzitter.

Unie van Waterschappen

De website van de Unie van Waterschappen voor de waterprofessional ontsluit informatie over waterbeleid en de uitvoering ervan door de waterschappen. De Unie van Waterschappen is de vereniging van alle waterschappen. De Unie behartigt de belangen van de waterschappen op nationaal en internationaal niveau.

De Secretaris-Directeur

De secretaris-directeur, die het hoofd is van de ambtelijke organisatie, staat het college van dijkgraaf en heemraden ambtelijk bij. De secretaris-directeur wordt door het college van dijkgraaf en heemraden benoemd.

Specifieke Informatie...

Functie van Waterschap

Zonder water is er geen leven. We drinken het en maken er voedsel mee. We gebruiken het om ons te wassen en in de industrie. In Nederland is meestal water genoeg, maar het is vaak ongelijk verdeeld en vervuild. Daarom is waterbeheer nodig. Waar teveel water is, voeren de waterschappen het af. Waar te weinig is, voeren ze het aan. Met vergunningen regelen ze het lozen van vervuild water. Ze zuiveren het rioolwater. Ook beheren ze wegen en vaarwegen en onderhouden ze dijken en duinen.

College van Dijkgraaf en Heemraden

College van Dijkgraaf en Heemraden

Het college van dijkgraaf en heemraden is het dagelijks bestuur van een waterschap in Nederland. Het hoogste orgaan van een waterschap is het algemeen bestuur, bij sommige waterschappen in het westen van Nederland ook wel verenigde vergadering genoemd. Dit algemeen bestuur wordt eenmaal in de vier jaar door verkiezingen gekozen en kan worden vergeleken met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur kiest uit eigen kring een aantal heemraden (vier, vijf of zes) om zitting te nemen in het dagelijks bestuur. Dit college van dijkgraaf en heemraden is te vergelijken met het college van burgemeester en wethouders bij een gemeente. De dijkgraaf is voorzitter van zowel het algemeen als het dagelijks bestuur en wordt door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar.

Door Labyrinth i.s.m waterschappen.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 40 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?